Firemní konstelace

Pro koho jsou firemní konstelace určeny

Firemní konstelace v mém podání jsou určeny zejména pro majitele a vrcholový management velkých a středních firem.

Co firemní konstelace přináší

Firemní konstelace ve velmi krátkém čase přináší seznámení se skutečným stavem firmy. Odhalují skryté příčiny nefunkčnosti a přináší konkrétní kroky pro efektivní fungování firmy.

Jak firemní konstelace probíhají

V sídle firmy probíhá první osobní konzultace, na které zjišťuji fakta týkající se firmy, se kterými následně pracujeme v konstelaci. Jde např. o okolnosti vzniku firmy, strukturu řízení atd. S časovým odstupem následují firemní konstelace mimo sídlo firmy v rozsahu jednoho dne. Účastní se majitelé/vedení firmy a společně se mnou realizační tým, který prošel ročním výcvikem v této metodě. Po jednom týdnu následuje druhá konzultace na téma zavádění změn do firemní praxe. Detailnější průběh představím při osobním setkání.

Podstata firemních konstelací

Firemní konstelace vychází z metody systemických konstelací, využívaných v oblasti osobního rozvoje. Vzhledem k vysoké účinnosti byla tato metoda záhy aplikována na firemní prostředí pod názvem firemní konstelace. Není mi známa jiná metoda, která by v krátkém časovém rozsahu několika hodin přinesla tak velký praktický efekt jako firemní konstelace. Tato metoda vznikla v Německu. Firemní konstelace zde ke svému rozvoji používají známé společnosti.

Oblasti aplikace firemních konstelací

Firemní konstelace lze s úspěchem aplikovat na širokou škálu témat, je-li dodržena základní podmínka. Tou je otevřenost majitelů/vedení firmy pro vnímání všech vlivů, které firmu ovlivňují. Firemní konstelace zviditelňují vlivy a příčiny, které mohou být velmi překvapivé. Základní nástin oblastí, kde je možné aplikovat firemní konstelace, je následující:

  • Interní procesy: struktura řízení firmy, toky mezi jednotlivými částmi firmy, mezilidské vztahy, a další.
  • Externí procesy: zákazníci, dodavatelé, finanční toky, a další.
  • Osobní rovina: „vyhoření“ vedoucích pracovníků, vliv soukromí na pracovní výkon, vliv pracovních činností na soukromí.

Důvěrnost

Při firemních konstelacích pracujeme s důvěrnými informacemi. Diskrétnost je samozřejmostí pro celý realizační tým.

Kdo firemní konstelace nabízí

Mgr. Pavel Veselý – psycholog se specializací na pracovní psychologii. Tuto metodu také vyučuji, ke konstelacím mám velký respekt a úctu.

Cena firemních konstelací

Cena firemních konstelací zahrnuje:

  • Úvodní osobní konzultaci, na které získám potřebné faktické údaje o firmě.
  • Firemní konstelace v rozsahu jednoho dne s účastí realizačního týmu, který prošel ročním výcvikem v této metodě.
  • Osobní konzultaci nad zaváděním změn, která probíhá s časovým odstupem 1 - 2 týdnů.
  • Dopravu v rámci ČR.

 

Cena firemních konstelací nezahrnuje pronájem prostoru pro realizaci firemních konstelací a občerstvení. Konkrétní částku sdělím zájemcům.

 

Výcvik 
Systemických konstelací
09/2019-09/2020


Rodinné konstelace
Brno 10.03.
Chrudim 24.03.

Děti a jejich reakce na rodiče 23.03.
Hradec Králové

Poslední zpětná vazba 17.02.Z MÉ TVORBY

Jak přesýpací hodiny,
jež odměřují čas,
připadá si duše má,
když pohladí ji Hodinář.

Velmi něžně, láskyplně,
zadívá se do písku,
s obejmutím všech mých činů,
vidí každou bolístku.


celý text

Mgr. Pavel Veselý


tel: 777 065 146